Author Image

Inger Elisabeth Måren

FNs nye bærekraftsmål - hva er egentlig det?

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i september i år i New York og skal gjelde fra 1. januar 2016. I utarbeidelsen av de nye målene inviterte FN inn det sivile samfunn og mer enn syv millioner mennesker har bidratt med forslag til hva de mener bør være de viktigste prioriteringene. Målene er en felles arbeidsplan for å utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringer innen 2030. Disse 17 bærekraftsmålene, med sine 169 delmål, er grunnlaget for prioritert innsats for samfunnsutvikling de neste 15 årene.

Takk for maten! Hva skal vi spise i morgen?

Hvor kommer maten fra? Eller rettere sagt, hvem produserer maten vår? FN har kommet med nok en rapport som understreker den viktige rollen småskala landbruk har for å fø verden, tross i USAs press for å øke andelen av kjemikalie- og bedriftsdominert landbruk, og mer bruk av genmodifiserte avlinger og monokulturer. FN argumenterer for at vi trenger å returnere til, og videreutvikle, mer bærekraftige økologiske systemer.

Skog, hva skal vi med den?

Skog har et enormt potensiale til å redusere klimagassutslippene, men det gjelder først og fremst tropisk skog fordi varmt klima gir raskere vekst og dermed raskere og større karbonopptak fra atmosfæren. Avskoging i tropene har derfor en mer negativ klimaeffekt enn andre steder. Regjeringens innsats for å redusere avskoging og øke nyplanting i tropene kan således være et mer effektivt klimatiltak enn å plante ny skog i Norge.