Author Image
Har mastergrad i molekylærbiologi og PhD-kandidat i Miljøtoksikologi ved Institutt for biologi. I PhD-arbeidet har eg jobba med forureining og kva effektar det er av ulike typar forureining i ulike typar torskefiskar.

Som liten var eg det irriterande bornet som ba foreldra slutta å ha bilen på tomgong. No er eg (den irriterande?) miljøtoksikologen som har eit sterkt engasjement mot dei uønska kjemikalia som er kring oss i kvardagen. Dei som er i kvardagsprodukta for å gjera livet vårt lettare – i mellom anna matpapir, drikkeflasker, klede. Dei som me lett kan unngå men det krev kunnskap.

 

Profilbiletet er teke av Jan Kåre Wilhelmsen, UiB