Author Image
Sosialantropolog med interesse for hvordan kunnskap skapes, distribueres og forkvakles i akademia.