Hvorfor er folk mer produktive i norske byer?


Det er rikelig med plass på denne planeten. Likevel velger vi å leve tett sammen i byer og byområder over hele verden. Selv om urbane områder kun opptar tre prosent av planetens overflate i dag, bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Omtrent 60 000 mennesker flytter til byene hver dag og heller ikke fallende reisekostnader og nye kommunikasjonsteknologier har vært i stand til å dempe denne trenden i urbanisering.

Men hvorfor vil folk bo inn i byer? Man kan tenke seg diverse årsaker til urban vekst. På den ene siden kan gode fasiliteter, som en fin strand eller et godt utvalg av restauranter og kinoer, tiltrekke folk til byer. På den andre siden kan det være høyere produktivitet og lønn som tiltrekker bedrifter og arbeidere til byer. Men hvorfor er produktivitet høyere i byene? Først og fremst tiltrekker suksessrike, voksende byer mest talent – personer som er mer produktive enn gjennomsnittet. I tillegg har man i byer mindre transportdistanser og –kostnader, man er nærmere kundene og har lettere tilgang til offentlig infrastruktur. Alt dette gjør oss mer produktive når vi kommer til byen. Dessuten kan produktiviteten øke over tid, siden befolkningstettheten i byer tillater en større grad av spesialisering i arbeidsmarkedet. Det vil si at det er lettere å finne godt passende jobber i et tett arbeidsmarked. Passer ferdighetene og kravene til jobben bedre sammen, øker produktiviteten. Befolkningstetthet i byer gjør også folk mer oppfinnsomme fordi det gir mulighet til mer ansikt-til-ansikt interaksjoner.

Historisk sett har byer alltid vært utgangspunktet for framskritt og for å spre kunnskap. Antikkens filosofi begynte i Athen, Paris var utgangspunktet for kampen for det moderne demokratiet og Manchester har hatt en viktige rolle i den industrielle revolusjonen. Samtidig som industrialiseringen i det 19. århundret, skjøt også urbaniseringen fart i mange Europeiske land. Mange mennesker flyttet fra landet inn til byer for å jobbe i fabrikker. I Norge begynte urbaniseringsprosessen derimot veldig sent. I 1950 bodde langt mindre enn halvparten av norsk befolkning i byer, mens andelen var omtrent 80 prosent i 1980.  For oss som forsker på effekter av urbaniseringsprosessen i Norge, er det en stor fordel at urbaniseringsprosessen skjedde sent. Det betyr at prosessen er vel dokumentert i befolkningsstatistikkene. Det er dermed mulig å se om det er høy- eller lavutdannede personer som flytter til byen, om de får bedre lønn etter de har flyttet inn til byer og om lønnsøkning i hovedsak skyldes at det er lettere å finne riktig jobb eller at man lærer mer fra de andre produktive arbeiderne i byer.

I samarbeid med Kjell G. Salvanes, stipendiaten Darina Steskal og Giovanni Peri fra UC Davis har vi i flere prosjekter undersøkt den norske urbaniseringsprosessen, hvorfor nordmenn som bor i byer er mer produktive og lønnsforskjeller mellom bygd og by. Vi finner at norske byer tiltrekker de unge. Det vil si at de som flytter til byene er mye yngre enn personer som blir boende. I tillegg har personer som har flyttet fra bygdene til byer siden midten av 60-tallet i gjennomsnitt en vesentlig høyre utdanning enn personer på landet og personer som allerede bor i byen. Forskjellen i utdanning har imidlertid avtatt noe over tid. Lønnspremien for å jobbe i byen har også endret seg over tid: i midten av 1960-årene tjente personer i byene i gjennomsnitt mer enn 26 prosent mer, mens i dag er premien mindre enn 10 prosent. Dette er selvsagt mindre, men fortsatt en betydelig forskjell. Denne premien reflekterer ikke bare forskjeller i produktivitet, men også at bedre utdannede personer, som i utgangspunktet tjener mer, flytter til byene. Sammenligner man bare personer med samme utdanningsnivå, så er lønnspremien for å bo og jobbe i byen mindre.

Men hvorfor er nordmenn som bor i byer mer produktive? Ved siden av alder og utdanning kan også andre karakteregenskaper øke produktiviteten. Personer som har god sosial kompetanse flytter oftere til byer. I tillegg viser forskningsresultatene at man lærer fortere i norske byer og lettere finner en passende jobb. Viktigst for økt produktivitet i byen er derimot byens tetthet, kortere distanser og nærheten til kunder. Det betyr at vi tjener på å være rundt flere mennesker siden det er vanskelig å kommunisere komplekse ideer uten personlig kontakt.