Politisk viktig sak i Høyesterett: Kort oppsummert


Denne uken har jeg reist til Oslo for å følge en viktig storkammersak i Høyesterett. Høyesterett har satt ned et utvalg av økonomiprofessorer som skal veilede dommerne i flere av de kompliserte økonomiske spørsmålene i saken. Dette er ikke så ulikt det regjering og storting gjør når de vedta en lov. 

Hva handler saken om?

Saken gjelder fastsettelse av en kapitaliseringsrentefot for beregning av erstatning til en kvinne som etter bilpåkjørsel ble hundre prosent medisinsk og ervervsmessig utfør. Rentefoten er en prosent som skal vise hvor mye avkastning det er realistisk at kvinnen kan få av erstatningsbeløpet i fremtiden. Jo høyere forventet avkastning, desto mindre skal kvinnen få utbetalt i erstatning nå.

Målet med rentefoten er at den skadelidte skal få full erstatning for fremtidig økonomiske tap som følge av skaden, men ikke mer. Høyesterett har tidligere satt rentefoten til fem prosent. Fagøkonomer hevder derimot at rentefoten må være vesentlig lavere for at skadelidte skal oppnå full erstatning. Argumentet er at det er lite sannsynlig at personer i tilsvarende situasjoner som den kvinnen nå befinner seg i, skal ha evne til å få en avkastning på erstatningsbeløpet som overstiger sparerenten vi kan få i banken.

Hvorfor er saken kommet helt til Høyesterett?

Kapitaliseringsrentefoten gjelder også for utbetaling av erstatning for ekspropriasjon av land og eiendom. Høyesterett har også blitt bedt om å ta stilling til dette. Kravet til erstatning ved ekspropriasjon er grunnlovsfestet, og et politisk omstridt tema. Dette er blant annet blitt tatt opp i Bondebladet, som skriver at saken kan ha stor betydning for bønder som opplever ekspropriasjon.

Spørsmålet om rentefoten ble senest tatt opp fra politisk hold i NOU 2011: 16, og senest fra rettslig hold i lagmannsretten da kvinnens anke ble behandlet. Fra begge hold ble det fastsatt at spørsmålet om kapitaliseringsrentefoten krever en ”grundig utredning” fra enten lovgiver eller Høyesterett. Lovgiver har så langt ikke gjennomført en slik utredning. Dermed er det blitt opp til Høyesterett å ta stilling til spørsmålet.

Hva slags utredning er det snakk om?

Kapitaliseringsrenten avhenger av flere økonomiske forhold. Her har de tre sakkyndige i saken, økonomiprofessorene Thore Johnsen, Espen Moen og Steinar Holden, fått en viktig jobb. Utvalget skal blant annet gjøre rede for den historiske utviklingen av nominell avkastning, inflasjon og realrente for tiden etter 1945. I tillegg skal de spå i fremtiden: ”Så langt det let seg gjere skal dei sakkunnige uttale seg om framtidig forventa inflasjon i Noreg og internasjonalt”. Dette er ingen enkel vurdering.

Hva kan konsekvensene av saken bli?

Spørsmålet er nå om Høyesterett skal følge tidligere rettspraksis og sparke ballen over til lovgiver, eller om Høyesterett skal fravike tidligere rettspraksis og legge nye rettslige føringer for erstatningsutbetaling som vil være gjeldende frem til lovgiver eventuelt lager en ny lov. Uansett utfall vil de økonomiske konsekvensene være store. En halvering av rentefoten betyr en dobling i erstatning. Ofte er det snakk om store pengesummer.

Høyesterett skal nå ta stilling til om det er de skadelidte og ekspropriatene som skal kunne heve større erstatninger i fremtiden, eller om det er forsikringsselskapene og den Norske stat som heller skal få beholde pengene.