Unge er mer bekymret for klimaet enn eldre


Konklusjonen fra TNS Gallup sitt Klimabarometer for 2016 er at klima opptar oss, men at klima har blir satt i skyggen av andre viktige saker som rammer oss tydeligere på kort sikt, som for eksempel innvandring og integrering, arbeidsledighet og strammere økonomi, for å nevne noen.

Spørreundersøkelser blir viet mye plass i mediene. Du har kanskje hørt om TNS gallup sitt klimabarometer? Hvis ikke, får du en kjapp oppsummering her.

TNS gallup har gjennomført det såkalte klimabarometeret siden høsten 2009, tilsammen ni ganger, siste gang vinteren 2016. Formålet er å kartlegge befolkningens holdninger og interesse for klima og klimapolitiske spørsmål. I snitt deltar ca. 1000 mennesker i spørreundersøkelsen, noe som gir et representativt utvalg av den norske befolkningen.

TNS Gallup 2016

Norges topp utfordringer

I 2015 plasserte 34% av respondentene klima som Norges nest største utfordring, med innvandring på topp (38%). Det kan forklares med at vi høsten 2014 opplevde mange flommer på Vestlandet. Storflommen i Odda ligger fortsatt friskt i minne. Ekstremværet kan være en faktor som har bidratt til at folk er mer bekymret for klimaendringer, opp fra en sjetteplass i spørreundersøkelsen i 2014. Undersøkelsen i år ble gjennomført i slutten av januar, etter en tid med massiv mediedekning av flykningsstrømmen til Europa. Dermed er klimasaken noe svekket i år, og har havnet på en fjerdeplass til fordel for innvandring, arbeidsledighet og helse. Kun én av fire anser klimaendringer som en av Norges tre største utfordringer, og de under 30 år er mer bekymret (én av tre).

Folk som erfarer ekstremvær er mer bekymret

Jeg nevnte at ekstremvær kan ha bidratt til at folk bekymret seg noe mer enn tidligere over klimaendringer. Men i årets undersøkelse har færre erfart konsekvenser av klimaendringer i sitt nærmiljø (her presentert som ekstremvær), til tross for at det var flere ekstremværhendelser i 2015 enn i 2014 (ekstremværet Nina, Ole, Petra, Roar og Synne).

Det er verdt å merke seg at de som har sett og erfart konsekvenser av klimaendringer bekymrer seg mest (nesten syv av ti), mens bare halvparten av befolkningen generelt tror at klimaendringer vil få konsekvenser for seg selv og sine.

Konklusjonen fra TNS Gallup er at klima opptar oss, men at klima har blir satt i skyggen av andre viktige saker som rammer oss tydeligere på kort sikt, som for eksempel innvandring og integrering, arbeidsledighet og strammere økonomi, for å nevne noen.

TNS Gallup

Hvor bekymret er du for klimaendringer?

Hva folk er villige til å gjøre

Men er folk egentlig villige til å gjøre noe for å redusere sin egen belastning på klimaet? To av tre svarer ja på dette spørsmålet, og andelen er enda høyere blant de som har erfart konsekvenser av klimaendringer. Over halvparten oppgir at de har blitt flinkere til å kildesortere, en tredjedel har redusert innetemperaturen og redusert personlig forbruk, blant annet. Kun 16% sier de ikke har gjort noe det siste året for å redusere sin egen belastning på klimaet, så det er positivt!

Det som også er positivt, er at syv av ti er positive med tanke på fremtiden, de eldre er mer positive enn de yngre, men samtidig har de yngre større klimaengasjement.

Laber teknologioptimisme

En annen spørreundersøkelse, Norsk Medborgerpanel drevet av Universitetet i Bergen og Rokkansenteret , viser mye av de samme resultatene. I denne undersøkelsen blir tusenvis av nordmenns holdninger kartlagt gjennom flere år. Dette kan være svært nyttig når man skal undersøke om folk forandrer mening eller holdning om politikk og samfunnsspørsmål. I den siste runden av Medborgerpanelet svarer nesten halvparten av de spurte at de er svært bekymret eller bekymret over klimaendringer. Panelet svarer på påstanden om teknologiske nyvinninger kommer til å redde oss i fremtiden, men kun 16% sier seg enig i dette. 44 prosent svarer også at de stoler på journalistenes sitt arbeid når det gjelder klimadekningen, så det kunne kanskje blitt bedre, selv om mange oppgir at tradisjonelle medier er fortsatt en viktig kilde til informasjon om klimaendringer.