Vi vet hva vi skal leve av etter oljen, men ikke hvordan


Fallende oljepriser gir Norge store omstillingsutfordringer. Løsningsforslagene er mange og vage, men det framtidige næringslivet vil neppe bli så spektakulært som noen vil ha oss til å tro.

Heller ikke forskningen gir noe entydig svar, med likevel er bildet ganske tydelig: Vi skal i stor grad leve av det vi «alltid» har levd av. I Bergensregionen betyr dette i første rekke sjømat, maritim virksomhet og energiproduksjon. Det viktige er imidlertid hvordan disse næringene kommer til å endre seg.

Som før – på en annen måte

Økt automatisering, robotteknologi og digitalisering vil gi nye forretningsmodeller, og vi vil oppleve at skille mellom produkter og tjenester, og mellom produsenter og kunder, blir mer utydelig. Selv om begreper som ‘Big Data’ og ‘delingsøkonomi’ er i ferd med å bli en del av dagligtalen, vil det i stor grad handle om å utnytte mulighetene som ny teknologi skaper heller enn at det nye utraderer alt av eksisterende næringsvirksomhet.

Vi skal ikke nødvendigvis leve av noe annet, vi skal leve av det samme men på andre måter enn tidligere. Det medfører blant annet at vi må endre samspillformene, de politiske reguleringene og utdanningstilbudet. For å nevne noe.

Bedriftene vil også se etter nye markedsmuligheter. Forskningen sier her at mulighetene for å lykkes er størst når bedriftene beveger seg inn i relaterte markeder, altså markeder hvor de kan bruke og videreføre den teknologiske og markedsmessige kompetansen de allerede besitter.

Bedrifter som har levert sensorteknologi til olje og gassnæringen kan bidra til bedre teknologiske løsninger innenfor helsesektoren. Skipsverft kan vri innsatsen over mot utvikling av mer avanserte brønnbåter og nye bærekraftige anleggskonstruksjoner innenfor fiskeoppdrettsnæringen. I tillegg vil utvikling av nye energiformer, som havvind og bølgekraft bli viktigere.

Nye koblinger på tvers

Det at eksempelvis Bergensregionen har sterke bedrifter innenfor mediasektoren som er eksperter på digitalisering, vil også kunne være en driver for disse endringsprosessene mot en ny type verdiskapning innenfor tradisjonelle næringer.

Her ligger også en stor del av kimen til innovasjon og nyskaping i næringslivet – vi må skape nye koblinger på tvers av de eksisterende. I tillegg er det også viktig med gründerskap og etablering av nye bedrifter, men forskningen viser at man i størst grad lykkes med nyetableringer når de er innenfor samme eller relaterte bransjer som de eksisterende.

Igjen handler det om å bygge videre på det vi allerede er sterke på.

En bærekraftig økonomi

Mye av det vi lever av i dag skal i også leve av i framtiden. Globalt ser vi en rekke trender og innovasjoner som for alvor kommer til å endre samfunns- og næringslivet, men det betyr ikke at vi må legge brakk den kunnskapen som er utviklet gjennom århundrer.

For norsk økonomi handler det først og fremst om å utnytte mulighetene som de globale trendene gir til å skape en framtidsrettet og bærekraftig ressursbasert økonomi. Heller enn å diskutere hva vi skal leve av etter oljen bør vi snakke om hvordan vi kan gjøre det vi allerede kan på nye og bedre måter.

Illustrasjon: HiB-studentene Sara Åsly og Erlend Hårstad. Foto: Hedvig Myklebust/HiB